Ricerca
All countries

Tenders in Bulgaria

Perfeziona la ricerca
Fonte di avviso
Stato dil aviso
Quando
Tipo del bando di gara
Lingua
Accesso
Desiderate pubblicare le vostre offerte su dgMarket?
Clicca qui
Sort by:

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
25 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta di Espressione di Interesse

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018
Доставка на тромпети за нуждите на Софийска опера и балет. В изпълнение на възложената му обществена поръчка, предмет на настоящето възлагане, Изпълнителят следва да осъществи предвидените от Възложителя в Техническата спецификация дейности по доставка на специфицираните в същото музикални инструменти, изразяващи се в обобщен вид в следното: 1. Тромпет в В строй – професионален модел, камбаната на който следва да е с размер и дебелина GL 72 - 2 (два) броя; 2. Тромпет в В строй – професионален модел, камбаната на който следва да е с размер и дебелина GL 75 - 1 (един) брой; 3. Тромпет в С строй – професионален модел, камбаната на който следва да е с размер и дебелина GL 60 - 1 (един) брой; 4. Тромпет в С строй – професионален модел, камбаната на който следва да е с размер и дебелина GL 62 - 1 (един) брой; 5. Кутии за два тромпета – 4 (четири) броя.

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018
Пристройка за асансьор и строително-ремонтни работи в съществуваща сграда на общинска администрация Луковит, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в УПИ I, кв.68, гр. Луковит, по проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ". Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава: Да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, съгласно: • одобрения инвестиционен проект; • офертата с приложенията към нея; • действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; • правилата на ПКБ. Да влага в строителния процес при изпълнението на СМР/СРР на обекта качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС. Да обезпечи работата си с необходимите машини и съоръжения. Да съставя всички актове и протоколи по време на строителството, като използва образците на документи на ПКБ http://www.beautifulbulgaria.com/bg/documents.html/, както и изискуемите актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003 г. и др. съгласно Техническата спецификация и проекта на договора.

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018
Предоставяне на строителни консултантски услуги в изпълнение на дейността Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и образователни дейности в РПЦ – Харманли Обособена позиция 2: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт и обособяване на помещения за социални, културни и обучителни дейности в РПЦ- гр. София, кв.Военна рампа. Обособена позиция 3: Изготвяне на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на сграда в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел, в т.ч. пълна подмяна на електроинсталацията и преработка на ОВ инсталацията

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018
1.Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция Национална сигурност", както следва: - клин черен с подплата от полар – 194 броя; - черна фланелка с дълъг ръкав, с яка, с джоб от лявата страна – 291 броя; - черна фланелка с къс ръкав, с яка, с джоб от лявата страна – 291 броя; - шапка лятна черна – 97 броя; - пуловер черен с дълъг ръкав, бие около врата тип шпиц”, с укрепващи детайли (платки) в областта на гърба, раменете и ръкавите, с джобове с капаци от лявата и дясната страни, с бродиран надпис ДАНС” отпред над левия джоб - 97 броя. 2. При изготвяне на офертите участниците следва да спазват стриктно характеристиките, посочени в техническите спецификации - Приложение № 1, и да не предлагат униформено облекло, включено в обекта на поръчката, което не съответства на изискванията на посочените характеристики. 3. Образци (мостри) на отделните артикули на униформеното облекло се намират при възложителя на адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 45 и могат да бъдат видяни, скицирани и измерени на място всеки работен ден от 09.30 часа до 11.30 часа и от 13.30 часа до 16.30 часа.

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2018