Ricerca
All countries

Tenders in Bulgaria

Perfeziona la ricerca
Fonte di avviso
Funding Agencies
Stato dil aviso
Quando
Tipo del bando di gara
Lingua
Accesso
Desiderate pubblicare le vostre offerte su dgMarket?
Clicca qui
Sort by:

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
24 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta di Espressione di Interesse

Agenzia Fondatrice :   Banca Mondiale

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019
Кратко описание: Териториалният обхват предмет на поръчката е терена заключен между жилищни блокове Опал и бл. Дружба, находящ се в кв. 378, ПИ 63427.1.171, кв. Възраждане – теренът заключен между жилищните блокове и ул. Неофит Рилски, гр. Русе. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, част от зона с преобладаващ социален характер. След събаряне на къща (общинска собственост), североизточно от бл. Опал се освободи терен, който не е благоустроен. Пред бл. Дружба е обособен паркинг за леки автомобили, който е с амортизирана настилка. Благоустрояването е незадоволително, настилките на обособените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. В квартала застрояването е многоетажно, предимно жилищни сгради. Необходимо е визираното междублоково пространство в ж.к. Възраждане да се преустрой и благоустрои, като съществуващия паркинг се рехабилитира и разшири към бл. Опал и по подходящ и оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност да бъдат запазени. Строителните дейности, предмет на поръчката се свеждат до следните основни дейности, в това число: - временно строителство; - демонтажни работи; - доставка на необходимите материали и оборудване; - строително – монтажни работи; - изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; - геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР; - всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; - дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство.

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019
Изграждане, вкл. и поддръжка на минерализовани ивици на територията на ТП ДГС – Първомай” в отдел 66, подотдели м, 8, 9”; отдел 6,7 подотдели е, з, и, л”, в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив. Минерализована ивица” – е изкуствено построена и поддържана противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой с цел ограничаване на горски пожари и осигуряване на достъп. Минерализованата ивица се създава и поддържа по периферията на гората за да не се допусне навлизането на пожар развиващ се в съседни площи и за разделянето на иглолистни горски култури от първи клас на пожарна опасност. Технологични изисквания Поддържането на минерализованата ивица се извършва с верижен булдозер, чрез избутване на всички горими материали до минералния почвен слой, при минимални параметри: дълбочина 8 – 10 см., ширина 4 м. и дължина 3000 м. При извършване на дейността да не се допускат механични повреди на дървостоите. Краен срок за изпълнение на дейността 30.06.2019 г.

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019
Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект Красива България”, по мярка М02 Подобряване на социалната инфраструктура”, съгласно Споразумение № РД 09-16 /28.02.2019 г. между Община Венец и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ Знаме на мира”, с. Борци по: Част : Архитектура; Част: ВиК в т.ч.: Сградна водопроводна инсталация, Сградна канализационна инсталация и Площадкова канализация; Част: ОВК в т.ч.: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
23 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta di Espressione di Interesse

Agenzia Fondatrice :   Banca Mondiale

$
Pubblicato
22 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
22 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
22 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
22 Aprile, 2019

Paese:  Bulgaria

Tipo: Richiesta per le proposte

$
Pubblicato
22 Aprile, 2019